Krajowy Fundusz Szkoleniowy

logo_200

 Szanowni Państwo
Od stycznia 2016 w PUP można starać się o dofinansowanie szkolenia pracowników
i pracodawców. Aby sprostać konkurencji na rynku szkoleń proponujemy wsparcie
w ukształtowaniu oferty szkoleniowej skierowanej dla Was
i Waszych pracowników oraz pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie tych szkoleń.

W ramach tej oferty proponujemy:

I. Określenie potrzeb szkoleniowych
1. Wizyta u Was celem określenia potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego,
2. Zbadanie możliwości i prawdopodobieństwa uzyskania dofinansowania w PUP czy też z funduszy unijnych,
3. Stworzenie oferty szkoleń dostosowanych do Waszych potrzeb,

II. Przygotowanie wniosku do PUP
1. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis,
2. Uzasadnienie potrzeb szkoleniowych, wskazanie przewag wybranej oferty doskonalenia zawodowego,

III. Przeprowadzenie szkoleń
1. Po uzyskań decyzji o przyznaniu dofinansowania ustalamy harmonogram szkoleń,
2. Określamy miejsce, terminy poszczególnych spotkań,
3. Przeprowadzamy szkolenia zakończone weryfikacją nabytej wiedzy i potwierdzone stosownymi certyfikatami

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.